نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

سامان نجفی : امروزه افراد زیادی هستند کـه سراغ پیشبینی ها و شرط بندی هاي‌ ورزشی و کازینویی می روند ؛ برای این کـه بتوانیم در اینکار و شرط بندی موفق باشیم نخستین دلیل هیجانی شرط بستن اسـت در ادامه با نکاتی در مورد بازرسی کردن شرط بندی هیجانی سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

راههایی برای کنترل هیجان در شرط بندی 

بـه گزارش برترین بت افراد ممکن اسـت در موقعیت هاي‌ تصادفی، غیر قابل نظارت یا غیر قابل پیشبینی احساس نظارت خودرا بـه نادرستی تفسیر کنند.

 

توهم نظارت مخصوصا در شرط بندی ها زیاد رخ می دهد؛ بنابر این باید شرایطی ایجاد کنیم کـه تا همه ی شرط بندان از این مساله آگاهی پیدا کرده ودر برابر ان از خود محافظت کنند. مطالب بیان شده در ادامه را بخوانید تا متوجه این مساله شوید.

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

بـه نظر می‌رسد کـه ما در رابطه با پیدا کردن رابطه علیت میان پدیده ها جدیت کافی را نداریم – پیدا کردن همبستگی هایي کـه وجوددارد – و تلاش میکنیم کـه رویدادها را مستقل از یک دیگر تصور کنیم. انسان اولیه درک بسیار محدودی از ساختار یک محیط خشن داشت و ناامیدانه بـه دنبال استنباط علت یا پیامد اقدامات برای رویدادهایی بود کـه یا تصادفی بودند یا درک انها دشوار بود.

 

بنابر این انسانها برای ایجاد نوعی احساس نظارت خرافات و آیین ها را ایجاد کردند. این موارد هنوز هم بـه کار گرفته می‌شوند، آزمایش هاي‌ جالبی انجام شده‌اند کـه بـه خوبی این رفتار را در سرتاسر قلمرو حیوانات بـه تصویر کشیدهاند.

 

چگونه در شرط بندی ها برنده باشیم؟

سامان نجفی : اسکینر درسال ۱۹۴۸ در فواصل زمانی مشخصی در قفس کبوتران تکه هاي‌ از غذا را قرار داد. کبوتران هیچ تأثیری بر میزان دفعات غذا دادن نداشتند؛ اما هر رفتاری مانند سر تکان دادن و چرخاندن کـه در هنگام غذا دادن از خود نشان داده میدادند. بـه عنوان شرطی برای غذا دادن تلقی می‌شد. هر کبوتر یک آیین منحصر بـه فرد را ایجاد کرده بود کـه تصور می‌کرد باعث افزایش پاداش خواهد شد.

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

برای انسانها نیز کـه حس نظارت رابا آداب و رسوم مختلف مرتبط کردهاند «مانند دوری کردن از گربه هاي‌ سیاه و نایستادن در زیر نردبان ها»؛ همین امر صادق اسـت. این رفتارها هنوز هم در جاهای کمتر شناخته شده اتفاق میافتند. بـه عنوان مثال، مطالعات معامله‌گران شهری نشان داده اسـت کـه آن ها احساس نظارت بر سیستم هاي‌ تصادفی را درک می کنند.

 

یافته‌هاي‌ اسکینر منجر بـه معرفی مفهومی تحت عنوان «شرط کردن عملی» شد؛ پاسخهایی کـه منجر بـه تقویت، تنبیه یا حتی تاثیر خنثی بر رفتار می‌شوند. انتخاب شخصی نقش مهمی در فرایند تقویت ایفا می‌کند و بازیهای کازینو نمونه‌هاي‌ بسیار خوبی از این مورد می‌باشند.

 

چگونه در انتخاب هایمان تاثیر گذار باشیم؟

اکثر بازی هاي‌ کازینو کاملاً تصادفی هستند، اما در عین حال شرط بندان باوری غیرمنطقی نسبت بـه توانایی نظارت نتایج از خود نشان می دهند. این جایی اسـت کـه انها می توانند انتخاب هاي‌ شخصی خودرا بـه کار گیرند.بـه نظر میرسد کـه ما در رابطه با پیدا کردن رابطه علیت میان پدیده ها جدیت کافی نداریم«پیدا کردن همبستگی هایي کـه وجوددارد»وتلاش میکنیم رویدادها را مستقل از هم تصور کنیم.

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

این تمایل زمانی توسط قماربازان بـه خوبی نشان داده می‌شود کـه تنها فردی باشند کـه تاس ها را می اندازند یا توپ را بـه سمت داخل چرخ رولت می‌چرخانند. در هردو حالت شرط بندان نوعی باور غیرمنطقی نسبت بـه توانایی نظارت نتایج تصادفی از خود نشان می دهند؛ زیرا انها در طول فرایند بازی از انتخابهای شخصی خود استفاده میکنند. این امر در رابطه با پراکسی نیز صادق اسـت؛ مانند زمانی کـه روی شرط بندی فردی خوش‌شانس حساب میکنند، فردی کـه تصور می شود کاملا تحت نظارت اسـت.

 

توهم و کنترل کردن در شرط بندی 

افراد هنگامی کـه بـه جای ارقام ارائه شده توسط دستگاه خودشان ارقام را انتخاب میکنند، باور بسیار بالایی نسبت بـه برنده شدن احتمالی خود نشان می دهند. با توجه بـه این کـه نتیجه کاملاً تصادفی اسـت، شانس موفقیت هم یکسان اسـت.

 

سامان نجفی : در واقع انتخاب هاي‌ تصادفی در قرعه‌کشی اغلب احتمال برنده شدن را بـه دلیل استفاده‌ي معمول از تاریخ‌هاي‌ تولد افزایش می‌دهند. شانس برنده شدن یکسان اسـت اما احتمال تقسیم جایزه بیشتر می شود؛ زیرا انتخاب‌ها بـه سمت اعداد ۱ تا ۳۱ می روند و احتمال برنده شدن انها را کاهش می دهند.

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

در رابطه با کازینوها رفتارهایی کـه باعث موفقیت می شوند «شامل نحوه پرتاب توپ، آیین‌هاي‌ دخیل در ان» تقویت خواهند شد؛ این در حالی اسـت کـه افرادی کـه سبب شکست می شوند بـه احتمال زیاد پاسخ‌هاي‌ تنبیهی نیز بـه کار می‌گیرند و تمایل ما را برای تکرار انها کاهش می دهند.

 

از هرجایی اطلاعات نگیرید

ممکن اسـت این جمله را شنیده باشید: «اطلاعات کم چیز خطرناکی اسـت». این امر بـه ویژه در رابطه با شرط بندی بسیار صادق اسـت کـه در ان احساس توانمندسازی نسبت بـه درجاتی از دانش در مورد تیم، ورزش یا رویداد باعث شکل گیری درک و توانایی پیشبینی اغراق‌آمیز در افراد می شود.

 

در جایی کـه موفقیت وجود داشته باشد، اما نه الزاماًً همان طور کـه انتظار می‌رود، شرط بندان اغلب منطق انتخاب‌هاي‌ خودرا بـه این امر پیوند می‌دهند کـه چه چیزی اتفاق افتاد، ایجاد تقویت توصیف شده در بالا و توهم بازرسی.

 

این مساله در رابطه با اشتباهات محتمل نیز صادق اسـت کـه در آن ها شرط بندان برای انجام کارهای درست جهت تقویت رفتار بـه اندازه‌ي کافی تشویق می شوند. در نتیجه هنگامی که بـه هیچ عنوان رابطه‌ي معتبری وجود ندارد، آن ها بـه واسطه‌ي رویکردی محافظت می شوند کـه فکر میکنند قابل اعتماد اسـت.

 

نکاتی در مورد کنترل کردن شرط بندی هیجانی (روانشناسی شرط بندی)

عده اي از مواردی کـه برای کاهش این تأثیر باید درنظر داشته باشید این اسـت کـه بپذیرید شـما هیچ کنترلی بر نتایج تصادفی ندارید، تمام فرضیه‌هاي‌ ظریف و واضح را آزمون کنید و توصیه‌هاي‌ شرط بندی را بـه سادگی براساس ارزش صوری آن ها قبول نکنید. همچنین در هر زمانی کـه بتوانید باید سعی کنید تا بین سیگنال و نویز تفاوت قائل شوید.

 

جمع بندی 

با توجه بـه وجود خرافات متاسفانه تاکید بر ارتباط پاتولوژیک بین نتایج شرط بندی و رفتارهای خاص دشوار اسـت زیرا این موارد رفتارهایی مستحکم محسوب می شوند. نکته مهم در مورد شرط بندی این اسـت کـه در هنگام نتیجه‌گیری تا حد امکان نظم داشته باشید و از خوشبینی بیش از حد بپرهیزید، برای ورود بـه سایت شرط بندی و انتخاب آسان یک گزینه پولساز کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت