آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

 All Fours آل فورس همه ی چارها یک بازی خفن کارتی میباشد در ادامه با آموزش بازی کارتی آل فور «تمام چهارها» یک بازی هیجان انگیر پاسور برترین بت را دنبال کنید.

 

اموزش بازی آل فور

ll Fours عضو اصلی یک خانواده از تعدادی بازی مرتبط اسـت کـه تعداد زیادی از انها از اواسط دهه 1600 محبوب بوده اند.

 

اگر چه این بازی در ابتدا در انگلستان توسعه و بازی می ‌شد، اما در سراسر جهان گسترش یافته اسـت ودر حال حاضر بـه ویژه در کشور های جزیره‌اي کارائیب، توباگو و ترینیداد «بـه ویژه نسخه‌هاي‌ چهار بازیکن کـه دربخش تغییرات زیر توضیح داده خواهد شد» محبوب اسـت.

 

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

All Fours یک بازی ترفند اسـت کـه در ان بازیکنان سعی می کنند تا چهار امتیاز در هر دست بـه دست آورند. این بازی برای دو یا سه بازیکن با نسخه مشارکتی چهار نفره طراحی شده اسـت کـه در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

All Fours از عرشه استاندارد 52 کارتی با رتبه بندی کارت ها بـه شرح زیر استفاده می کند «از بالا بـه پایین». آس، کینگ، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2. All Fours طبق معمولً با نام‌هاي‌ Seven Up، Old Sledge، High-Low-Jack و Old Fours نیز شناخته می شود.

 

تعیین نخستین فروشنده طبق معمولً با بریدن کارت همه ی بازیکنان انجام می شود و بازیکنی کـه بالاترین کارت را بـه عنوان فروشنده اول برش می دهد.

 

اگر در مورد ترتیب صندلی ها اختلافی وجود داشته باشد، بازیکنان همچنین میتوانند صندلی ها را در اولویت کارت خود انتخاب کنند. معامله بعد از هر عقربه در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز می‌چرخد.

 

شمارش کارت ها در بازی تمام چهارها

هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص شد، این فروشنده کارت ها را در سه بسته کارت بـه صورت رو بـه پایین دریک چرخش در جهت عقربه هاي‌ ساعت توزیع می کند تا زمانی کـه هر بازیکن شش کارت داشته باشد. سپس کارت بالای موجودی باقی مانده برگردانده می شود تا کت و شلوار برنده برای دست مشخص شود. اگر این کارت جک باشد، فروشنده فوراً 1 امتیاز کسب می کند.

 

پس از نگاه کردن بـه دست او، بازیکن سمت چپ فروشنده دو گزینه دارد. او می تواند بایستد یا التماس کند. “ایستاده” نشان می دهد کـه او کت و شلوار ترامپ را می پذیرد. “بگ” نشان دهنده ترجیح دادن کارت هاي‌ اضافی و چرخاندن کارت دیگری برای نشان دادن ترامپ اسـت.

 

اگر بازیکن التماس کند، فروشنده این گزینه را دارد کـه یا همان‌ گونه از کت و شلوار برآمده استفاده کند و بگوید “بردار”؛ یا با بازیکن موافقت کند

 

و یک لباس ترامپ جدید ببرد «با گفتن “رد کردن”». اگر فروشنده این کت و شلوار اصلی را بپذیرد، هر رقیب فروشنده یک امتیاز بـه دست می آورد کـه بـه ان هدیه میگویند.

 

اگر هر حریفی امتیاز 6 داشته باشد «بـه این معنی کـه درصورت کسب یک امتیاز بیشتر برنده خواهد شد»؛ فروشنده ممکن اسـت هرگز لباس ترامپ را قبول نکند. اگر کت و شلوار توسط بازیکن یا فروشنده پذیرفته شد، بازی دست شروع می شود.

 

آموزش بازی کارتی آل فور «تمام چهارها» یک بازی هیجان انگیر پاسور

با این حال، اگر رقیب بـه “التماس” انتخاب شود و فروشنده نیز لباس ترامپ را رد کند، برگ برنده رو بـه پایین برگردانده می شود، سه کارت جدید رو بـه پایین بـه هر بازیکن داده می شود «بـه نام اجرای کارت ها» و یک برگ برنده جدید آشکار می شود.

 

از سهام اگر این کارت همان کارت رد شده باشد، سه کارت دیگر بـه هر بازیکن داده می شود و برگ برنده متفاوتی نمایان می شود. اینکار تا زمانی ادامه مییابد کـه برگ برنده افشا شده لباسی متفاوت با برگه برنده اولیه آشکار شود.

 

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

هر بار کـه بازیکنی سه کارت جدید دریافت میکند، باید هر سه کارت را از دست خود «کـه ممکن اسـت شامل هر یک از سه کارت جدید باشد» کـه برای باقی مانده دست خارج از بازی هستند را بـه میز بیندازد. بازی باید با داشتن شش کارت شروع شود.

 

اگر برگ برنده جدید لو رفته جک با کت و شلوار متفاوت از برگ برنده اصلی باشد، فروشنده 1 امتیاز کسب می کند.

 

اگر، در شرایط نادر، کل عرشه قبل از چرخاندن یک لباس جدید از بین برود، همه ی کارت‌هاي‌ خودرا پرتاب میکنند و همان فروشنده از ابتدا یک دست جدید می دهد. هر امتیازی کـه فروشنده از جک هاي‌ رو بـه بالا بـه دست آورد، توسط فروشنده حفظ می شود.

 

وقتی یک لباس ترامپ جدید می‌چرخد، هر بازیکنی ممکن اسـت “Bunch” را نیز صدا بزند. اگر همه ی بازیکنان دیگر موافق باشند، همه ی کارت‌ها نیز درون ان ریخته میشوند «باهم جمع میشوند»؛ تغییر شکل می دهند و معامله جدیدی با همان فروشنده آغاز میشود.

 

هر امتیازی کـه فروشنده ممکن اسـت از افزایش جک ها بـه دست آورده باشد همان‌ گونه توسط فروشنده حفظ می شود.

 

بازی دست بازی دست

پس از مشخص شدن برنده، بازی دست می تواند شروع شود. بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، نخستین کارت را بـه نخستین ترفند هدایت می کند.

 

هر بازیکن دریک چرخش در جهت عقربه هاي‌ ساعت یک کارت را بـه سمت ترفند بازی می کند. بازیکنی کـه هر کارتی از همان کت و شلواری دارد کـه منجر بـه ترفند شده اسـت، یا باید کارتی از ان لباس را برای ترفند بازی کند یا اگر کارتی از لباس ترامپ داشته باشد، ممکن اسـت برنده شود. بازیکنی کـه هیچ کارتی از کت و شلوار رهبری ندارد،

 

میتواند با هر کارتی از جمله یکی از کارت‌هاي‌ تندرو بازی کند. بالاترین برگ برنده اي کـه برای ترفند بازی می شود، برنده ترفند اسـت، اما اگر هیچ برگ برنده اي برای ترفند پخش نشده باشد، بالاترین برگه کت و شلواری کـه هدایت می شود، این ترفند را برنده می شود. برنده هر ترفند نخستین کارت را بـه ترفند بعدی هدایت می کند.

 

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

امتیازهای زیر پس از اتمام بازی با دست شمارش می شوند.

 

بالا بازیکنی کـه بالاترین کارت از لباس ترامپ را در دست دارد. 1

پایین بازیکنی کـه کمترین کارت از لباس ترامپ را در دست دارد. 1

جک بازیکنی کـه دریک ترفند جک کت و شلوار ترامپ را برنده می شود. 1

بازی بازیکنی کـه بیشترین امتیاز کارت را در طول بازی با دست بـه دست می آورد. کارت‌هاي‌ زیر کـه در ترفندها ضبط میشوند، هر کدام

دارای مقادیر امتیاز بالای کارت زیر هستند تا مشخص شود چه کسی در دسته امتیازدهی «بازی» برنده می شود:

 

پس از افشای برگه برنده، بازیکن بلافاصله در اختیار فروشندگان قرار می گیرد و سپس گزینه‌هاي‌ استانداردی را برای ایستادن یا تقاضای در اختیار دارد.

 

اگر ان بازیکن بخواهد با استفاده از ترمپ در دسترس دست بازی کند، “ایستاده” را بیان می کند کـه سپس اجازه می دهد بازی شروع شود. با این حال، اگر ان بازیکن ترجیح می دهد از لباس ترامپ دیگری برای دست استفاده کند، میگوید “I Beg”.

 

اگر بازیکن بایستد، بازی با بازیکنی شروع میشود کـه در سمت راست فروشنده قرار می گیرد و نخستین کارت را برای نخستین ترفند بازی میکند.

 

قوانین بازی کارتی آل فور «تمام چهارها»

اگر بازیکن بـه جای “بگ” بگوید، فروشنده دو گزینه برای خود دارد. او میتواند “Take One” را بیان کند کـه بـه تیم رقیب یک امتیاز میدهد و لباس کارت بالا را بـه عنوان برنده برای دست و شروع بازی دست حفظ می کند. با این حال، اگر شراکت مخالف دریک نقطه از برنده شدن بازی باشد، فروشنده ممکن اسـت هرگز One One را نگیرد.

 

علاوه بر اعلام “Take One”؛ فروشنده می تواند در عوض یک لباس ترامپ را انتخاب کند. او اینکار رابا دادن سه کارت دیگر بـه هر بازیکن و برگرداندن یک برگ برنده جدید انجام می دهد. اگر کارت جدید جک، شش یا آس باشد، فروشنده تعداد مناسب امتیاز را کسب می کند.

 

اگر کارت آشکار شده جدید همان برگ برنده اي باشد کـه نخستین کارت افشا شده اسـت، سه کارت دیگر بـه هر بازیکن داده می شود و کارت دیگری برای تعیین ترامپ در دسترس نمایش قرار می گیرد.

 

شراکت دلال‌ها دوباره امتیاز کسب می کند اگر کارتی کـه بـه دست آمده جک، شش یا آس باشد. فروشنده بـه اینکار ادامه می دهد تا زمانی کـه کارتی از یک لباس متفاوت در دسترس دید قرار گیرد.

 

هنگامی کـه هر کارتی از یک کت و شلوار متفاوت بـه عنوان برنده در دسترس دید قرار می گیرد، لباس ترامپ جدید را تنظیم می کند و بازی شروع می شود.

 

اگر کل عرشه قبل از افشای یک کت و شلوار برنده جدید پخش شود، همه ی کارت‌ها پرتاب میشوند و همان فروشنده دوباره معامله میکند، اما هر امتیازی کـه شراکت او از افشای برگ برنده بـه دست آورده اسـت حفظ میشود.

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

هنگامی کـه بازی شروع می شود، بازیکنی کـه مستقیماً بـه فروشنده ها می‌رسد، نخستین کارت نخستین ترفند را بازی می کند.

 

سپس هر بازیکن دریک چرخش خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت یک کارت را بـه سمت ترفند بازی میکند. برنده هر ترفند نخستین کارت را بـه ترفند بعدی هدایت می کند.

 

بازی بـه ترفندها تا زمانی کـه تمام کارت هاي‌ بازیکن پخش شود ادامه می یابد. توجه داشته باشید کـه برخلاف بازی اصلی، بازیکنان هیچ کارتی را هنگام اجرای کارت دور نمی اندازند.

 

در هر ترمپ، بازیکنی کـه دارای برگه برنده باشد باید یک برگ برنده بازی کند، اما درصورت عدم تمایل، نیازی بـه تلاش برای بردن ان نیست. اگر او هیچ کارتی از لباس ترامپ نداشته باشد، میتواند کارتی از هر لباسی را بازی کند.

 

اگر هر لباس دیگری بـه این ترفند هدایت شود، بازیکنی کـه کارت هاي‌ لباس رهبری را دارد، باید یا یک کارت لباس led یا یک کارت لباس ترامپ را بـه انتخاب خود بازی کند.

 

اگر هیچ کارتی از کت و شلوار led نداشته باشد، میتواند هر کارتی را بازی کند، از جمله یک برگ برنده درصورت داشتن کارت.

 

استراتژی بازی کارتی آل فور «تمام چهارها»

یک ترفند با بالاترین کارت کت و شلوار ترامپ کـه بـه ترفند زده می شود برنده می شود. اگر ترفند حاوی هیچ کارتی از کت و شلوار ترامپ نباشد، با بالاترین کارت لباس کارت اصلی کـه منجر بـه ترفند شده اسـت، برنده می شود.

 

پس از انجام همه ی ترفندها و برنده شدن، شراکت ها ممکن اسـت برای دسته هاي‌ امتیازدهی زیر امتیاز بگیرند:

نام دسته بندی توضیحات امتیاز کسب شده

بالا تیم بازیکنی کـه در بازی 1 بیشترین ترامپ را دریافت کرد

کم تیم بازیکنی کـه در بازی 1 کمترین ترامپ را دریافت کرد

جک جک کت و شلوار ترامپ را درصورت پیروزی توسط حریفان تیمی کـه در ابتدا بـه ان واگذار شده بود آویزان کنید 3

جک جک کت و شلوار ترامپ اگر توسط همان تیمی کـه در ابتدا بـه او داده شده بود برنده شود

بازی شراکتی کـه توانست بیشترین امتیاز کارت را در ترفندها بـه دست آورد. کارت‌هاي‌ زیر کـه در ترفندها گرفته شده‌اند، مقادیر امتیاز بالای

کارت زیر را برای تعیین این موضوع دارند:

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

ارزش امتیاز کارت بالا

10 10

آس 4

سلطان 3

ملکه 2

جک 1

 

تمام کارت‌هاي‌ دیگر کـه در ترفندها گرفته میشوند دارای مقدار امتیاز 0. 1 هستند

 

اگر هردو شراکت برای مجموع امتیازات کارت بالایی کـه در طول دست بـه دست می آیند مساوی شوند، هیچ یک از طرفین برای دسته بازی امتیازی کسب نمیکنند. اگر جک ترامپ بـه دست هیچ بازیکنی داده نشود، هیچ امتیازی برای هنگ جک یا جک کسب نمی‌شود. ترتیب امتیاز دهی دسته ها در پایان هر دست بـه شرح زیر اسـت. بالا، پایین، جک «یا جک آویزان»؛ بازی.نخستین شراکتی کـه 14 امتیاز از هر تعداد دست کسب کند، شراکت برنده بازی اعلام می شود.

 

نسخه امتیازات بالا بازی کارتی آل فور «تمام چهارها»

یک نسخه با امتیاز بالا از بازی استاندارد All Fours اسـت. این بازی کـه برای دو یا سه بازیکن طراحی شده اسـت، بـه جز برای امتیازدهی، مانند بازی استاندارد انجام می شود. بـه جای چهار دسته استاندارد کـه در All Fours استفاده میشود، کارت‌هاي‌ خاص زیر برای بازیکنی کـه انها را در ترفندها تصاحب میکند امتیاز کسب میکند:

آموزش بازی کارتی آل فور (تمام چهارها) یک بازی هیجان انگیر پاسور

ورود به سایت معتبر

بازیکن بـه محض برنده شدن در ترفند، امتیاز کارت هاي‌ مختلف را کسب می کند. نخستین بازیکنی کـه 61 امتیاز یا بیشتر جمع کند برنده بازی اعلام می شود.

 

این بازی اغلب روی تخته کریبیج بـه ثمر میرسد و نخستین بازیکنی کـه میخ خودرا در اطراف تخته پیش می‌برد برنده اسـت برای ورود بـه سایت معتبر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت