اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها (+عکس)

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

اتوکشیدن سینه زنان یا صاف کردن سینه یکی از فرایندهایی میباشد کـه اینروزها بسیار مد شده اسـت در ادامه با اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روشها بـه همراه آموزش «+عکس» برترین بت را دنبال کنید .

 

اتو کردن سینه چیست‌؟

اتو کردن سینه کـه بـه عنوان «صاف کردن سینه» نیز شناخته می شود، فرآیندی اسـت کـه در ان سینه‌هاي‌ دختران جوان با استفاده از اجسام سخت یا گرم شده اتو میشوند، ماساژ داده میشوند و یا کوبیده می شوند تا سینه‌ها ناپدید شوند یا رشد سینه‌ها بـه طور کامل بـه تأخیر بیفتد.

 

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

اتو کردن سینه 3.8 میلیون زن را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و بـه عنوان یکی از پنج جنایت کمتر گزارش شده مربوط بـه خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته شده اسـت.

 

این عمل طبق معمولً توسط اعضای خانواده انجام می شود ودر 58 درصد مواقع توسط مادر انجام می شودتخمین زده می شود کـه بین 25 تا 50 درصد از دختران در کامرون تحت تأثیر اتو کردن سینه قرار می‌گیرند کـه حدود 3.8 میلیون زن را در سراسر آفریقا تحت تأثیر قرار می دهد.در حال حاضر حدود 1000 دختر 9 تا 15 ساله در بریتانیا در دسترس خطر اتو کردن سینه هستند.

 

اتو کردن سینه کـه بـه عنوان «صاف کردن سینه» نیز شناخته می شود، فرآیندی اسـت کـه در ان سینه‌هاي‌ دختران جوان با استفاده از اجسام سخت یا گرم شده اتو میشوند، ماساژ داده میشوند و یا کوبیده می شوند تا سینه‌ها ناپدید شوند یا رشد سینه‌ها بـه طور کامل بـه تأخیر بیفتد.

 

اعتقاد بر این اسـت کـه با انجام این عمل، دختران جوان از اذيت و اذیت، تجاوز جنسی، آدم ربایی و ازدواج اجباری زودهنگام در امان خواهند بودو بنابر این در آموزش و پرورش نگه‌داری می شوند.

 

دلیل کوچک کردن سینه ها در زنان

درست مانند ختنه زنان «FGM»؛ اتو کردن سینه یک عمل فرهنگی مضر اسـت و کودک آزاری اسـت. متخصصانی کـه با کودکان و نوجوانان کار میکنند باید بتوانند علائم و نشانه هاي‌ دخترانی را کـه در دسترس خطر اتو کردن سینه قرار گرفته اند شناسایی کنند. مانند ختنه زنان «FGM»؛ اتو کردن سینه بـه عنوان اذيت فیزیکی طبقه بندی می شود.

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

سازمان ملل متحد «سازمان ملل» بیان میکند کـه اتو کردن سینه بر 3.8 میلیون زن در سراسر جهان تأثیر میگذارد و بـه عنوان یکی از پنج جنایت کمتر گزارش شده مربوط بـه خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته شده اسـت.

 

دراین رسم از سنگ‌هاي‌ بزرگ، چکش یا کفگیر استفاده می شود کـه روی ذغال‌هاي‌ سوزان گرم می شود تا بافت سینه دختران 9 ساله را فشرده کند. کسانی کـه از خانواده هاي‌ ثروتمندتر هستند ممکن اسـت از یک کمربند الاستیک برای فشار دادن سینه ها استفاده کنند تا از رشد آن ها جلوگیري شود.

 

مثله کردن یک عمل سنتی از کامرون اسـت کـه بـه منظور پیش گیری از توجه ناخواسته مردان، بارداری و تجاوز بـه دختران نوجوان طراحی شده اسـت.

 

این عمل طبق معمولً توسط اعضای خانواده انجام می شود ودر 58 درصد مواقع توسط مادر انجام می شود. در تعداد زیادی از موارد، آزارگر فکر می کند کـه برای دخترش کار خوبی انجام میدهد، با تأخیر در اثر بلوغ تا او بتواند بـه تحصیل ادامه دهد، نه ازدواج.

 

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

قوانین اتو کردن سینه در دنیا

هیچ قانون خاصی در بریتانیا درباره اتو کردن سینه وجود ندارد. با این حال، این نوعی اذيت فیزیکی اسـت و اگر متخصصان نگران هستند کودکی در دسترس خطر یا متحمل آسیب قابل توجهی باشد، باید مطابق با محاسبه نیاز و ارائه کمک عمل کنند.

 

مقامات محلی باید استراتژی داخلی خشونت علیه زنان و دختران را بازنگری کنند و خاطرجمعی حاصل کنند کـه اتو کردن سینه بـه عنوان نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت منعکس می شود.

 

همه ی این اسناد حق دختران و زنان را برای زندگی عاری از تبعیض جنسیتی، عاری از شکنجه، زندگی با وقار و با یکپارچگی بدنی برجسته می کند.

 

دختر عموماً معتقد اسـت کـه این تمرین بـه نفع خودش انجام می شود و اغلب سکوت می کند. دختران جوان بلوغ طبق معمولً بین 9 تا 15 سال و از جوامع تمرین کننده بیشتر در دسترس خطر اتو کردن سینه هستند.

 

راز های پنهان دختران

اتو کردن سینه یک راز اسـت کـه بین دختر جوان و مادرش پنهان شده اسـت. اغلب پدر کاملاً بی خبر میماند. عده اي از شاخص هایي کـه نشان می دهد دختری تحت اتو کردن سینه قرار گرفته اسـت بـه شرح زیر اسـت:

 

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

عده اي از دختران ممکن اسـت تقاضای کمک کنند، اما ممکن اسـت بـه دلیل خجالت یا ترس در مورد مشکل صریح نباشند.ترس از تغییر برای فعالیت بدنی بـه دلیل ظاهر شدن جای زخم یا بانداژ دیده شدناتو کردن سینه در هر ده منطقه کامرون انجام می شود ودر بنین، ساحل عاج، چاد، گینه بیسائو، کنیا، توگو، زیمبابوه و گینه کوناکری گزارش شده اسـت.

 

معایب

با توجه بـه وسایلی کـه در فرآیند اتو کردن سینه استفاده می شود، بـه عنوان مثال، قاشق/ جارو، سنگ، دستکش، نوار سینه، برگ و غیره همراه با مراقبت هاي‌ بعدی ناکافی، دختران جوان در دسترس خطرات بهداشتی قابل توجهی قراردارند.

 

اتو کردن سینه دردناک اسـت و تمامیت بدنی دختر جوان را نقض می کند. دختران را در دسترس مشکلات سلامتی متعددی مانند سرطان، آبسه، خارش و ترشح شیر، عفونت اسـت

 

در حالی کـه داده‌ها و یافته‌هاي‌ حاصل از مطالعات طولانی‌مدت مرتبط با سلامتی یا دکتری کمیاب اسـت، اعتقاد بر این اسـت کـه اتو کردن سینه دختران و زنان را در دسترس خطرات مهمی قرار میدهد.

 

بـه عنوان مثال، اتو کردن سینه می‌تواند تمامیت جسمانی دختر جوان را نقض کند و قربانیان را در دسترس خطر درد یا ناراحتی شدید، تورم یا آسیب بافتی، سوزش، سوختگی، جای زخم، کبودی و تغییر رنگ، بدشکلی، چین و چروک، و لکه هاي‌ روی سینه یا سینه قرار دهد. 2؛6؛22؛23]. علاوه بر این، این تمرین ممکن اسـت بـه مسائل عاطفی و روانی کمک کند «مانند ترس، عدم تقارن سینه کـه منجر بـه اعتماد بـه نفس پایین، شرم، یا اضطراب در مورد بدن فرد، یا از دست دادن اعتماد و خاطرجمعی بـه بستگان یا مراقبان می شود».

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

مانند تعدادی دیگر از اعمال مضر سنتی، اتو کردن سینه ممکن اسـت بـه عنوان نقض حقوق اساسی و اساسی انسانی یا جنسیتی درنظر گرفته شود، همانگونه کـه در اسناد متعدد جهانی و منطقه اي حقوق بشر از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اسـت.

 

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک؛ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم؛ پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک.

 

بـه طور کلی، این اسناد حقوق و آزادی هاي‌ اساسی هر انسان را تأیید می کند و دولت ها را متعهد بـه حمایت از زنان و تغییر اعمال و قوانین تبعیض آمیز، مضر یا استثمارگرانه می کند.

 

با این حال، اتو کردن سینه نشان دهنده انکار حیثیت و یکپارچگی فرد اسـت و دختران و زنان را از حق زندگی عاری از تبعیض یا خشونت جنسی محروم می کند. علاوه بر این، اغلب بدون رضایت زن درگیر انجام می شود و عاملیت، تصمیم گیری و نظارت قربانیان بر بدن، زندگی و تمایلات جنسی خودرا محدود می کند.

 

آیا اتو کردن زنان ضروری میباشد ؟

با حرکت رو بـه جلو، توجه بیشتر بـه اتو کردن سینه بـه منظور افزایش آگاهی و حفاظت بهتر از حقوق و منافع دختران و زنان ضروری اسـت. دراین راستا میتوان گام هاي‌ متعددی برداشت.

 

برای مثال، مطالعات و جمع‌آوری داده‌هاي‌ مبتنی بر جمعیت دقیقتر و روش‌شناختی برای تخمین شیوع، بار، و تأثیر اتو کردن سینه و ارائه اطلاعات بسیار مرتبط برای دولت‌ها، سیاست‌گذاران، متخصصان مراقبت‌هاي‌ بهداشتی، سازمان‌هاي‌ بین‌ المللی و جوامع ضروری اسـت.

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

همچنین، کسانی کـه با دختران و زنان جوان کار می‌کنند، مانند کارکنان مراقبت هاي‌ بهداشتی و مسئولان مدارس، باید برای شناسایی علائم و نشانه هاي‌ دخترانی کـه ممکن اسـت در دسترس خطر اتو کردن سینه باشند یا قبلاً تحت اتو کردن سینه قرار گرفته اند، آموزش ببینند.

 

همچنین باید منابع و خدماتی برای ارائه حمایت، درمان، توانبخشی و مشاوره مناسب برای دختران و زنانی کـه تحت اتو کردن سینه قرار گرفته اند، ایجاد شود.

 

همچنین، ماماها، درمانگران سنتی و سایر افرادی کـه ممکن اسـت برای حمایت اقتصادی یا بازپرداخت کلی بـه انجام اتو کردن سینه متکی باشند، باید برای یافتن فعالیت‌هاي‌ درآمدزای جای گزین کمک دریافت کنند.

 

آموزش اتو کردن سینه زنان

همچنین افزایش آموزش و آگاهی عمومی در مورد اتو کردن سینه و همچنین ترویج درک بهتر پیشگیری از بارداری و اچ آی وی یا سایر عفونت هاي‌ مقاربتی ضروری اسـت. برای مثال، برنامه‌هاي‌ اطلاع رسانی جامعه و کارگاه‌هاي‌ عمومی میتوانند آگاهی را در مورد اتو کردن سینه و تأثیر منفی ان بر سلامت جسمی، عاطفی و روانی دختران و زنان افزایش دهند.

اتو کردن سینه زنان با عجیب ترین روش ها  (+عکس)

بـه منظور تسهیل خرید محلی و ترویج انتشار گسترده، کمپین هاي‌ آگاهی باید شامل شخصیت هاي‌ مذهبی و رهبران محلی ارجمند، مانند روسای روستاها، بزرگان قبایل، و رهبران سیاسی شود .

 

و همچنین می‌تواند از رسانه هاي‌ محلی و فرصت هاي‌ عمومی ارتباطی استفاده کند. اطلاعات مربوط بـه اتو کردن سینه را نیز میتوان در مهارت هاي‌ زندگی و برنامه هاي‌ درسی جامع آموزش جنسی کـه بـه جوانان آموزش داده می شود ادغام کرد.

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت