راهنمایی بازی ورق ساساکی Sasaki در سیگاری بت

راهنمایی بازی ورق ساساکی Sasaki در سیگاری بت

ساساکی نام یک بازی پاسور کارتی بسیار محبوب در دورهمی هاي‌ رفیقانه و دوستانه میباشد همچنین شـما از این بازی میتونید کسب درآمد داشته باشید در ادامه با راهنمایی بازی ورق ساساکی Sasaki در «سیگاری بت» برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور ساساکی 

ساساکی یک بازی کارتی محبوب از نوع کوهنوردی اسـت کـه در کره شمالی بسیار محبوب اسـت. همچنین نام 44A نیز نامیده می شود کـه نام یک ترکیب بی نظیر خاص اسـت کـه می توان در طول بازی بازی کرد.

راهنمایی بازی ورق ساساکی Sasaki در «سیگاری بت»

ساساکی از عرشه 48 کارتی استفاده می کند کـه با حذف چهار دو از یک عرشه استاندارد 52 کارتی ایجاد می شود. رتبه بندی کارت هاي‌ باقیمانده در عرشه همان طور کـه برای این بازی استفاده می شود بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»؛ آس، پادشاه، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3. ساساکی برای بازی توسط چهار بازیکن طراحی شده اسـت.

 

قرار دادن موقعیت هاي‌ نشستن روی میز را می توان با استفاده از روش هاي‌ مختلفی انجام داد. یک روش متداول این اسـت کـه هر بازیکن یک کارت از عرشه بـه هم ریخته بکشد، و بازیکنان بـه ترتیب رتبه‌بندی کارت‌ها «بالاترین بـه پایین‌ترین» در صندلی‌هاي‌ خود قرار بگیرند.

 

مانند بسیاری از بازی‌هاي‌ ورقی کـه در آسیا منشا گرفته‌اند، هیچ فروشنده‌اي وجود ندارد و عرشه در هم ریخته بـه سادگی رو بـه پایین دریک توده در مرکز میز قرار می گیرد. بازیکنی کـه بالاترین کارت را در طول قرعه کشی کشیده اسـت .

 

 کارت بالای شمع را می‌کشد و دست خودرا شروع می کند. هر یک از بازیکنان دیگر در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت، کارت بعدی را از بالای شمع می گیرد و ان را بـه دست خود اضافه می کند. این بـه چرخش در اطراف میز ادامه می یابد تا زمانی کـه هر بازیکن در مجموع 12 کارت بکشد «کـه همچنین عرشه را خالی می کند».

 

شمارش و بازیکنان بازی ورق ساساکی

بازیکنانی کـه دارای دو ده قرمز «ده قلب یا ده الماس» هستند، در طول بازی با دو بازیکن دیگر یک شراکت موقت، مخفی تشکیل می‌دهند. هویت این بازیکنان نباید اعلام شود و تنها زمانی مشخص میشود کـه ان کارت‌ها در طول بازی بازی شوند. اگر بازیکنی هردو ده قرمز را در دست داشته باشد، ان بازیکن بـه تنهایی در برابر سه بازیکن دیگر بازی می کند. در حالی کـه طبق معمولً مشخص نیست کـه کدام بازیکنان این ده‌هاي‌ قرمز را دارند .

اموزش بازی پاسور ساساکی 

راهنمایی بازی ورق ساساکی Sasaki

بازیکنی کـه چنین کارتی دارد، درصورت تمایل میتواند این کارت را از دست خود آشکار کند و بـه این ترتیب اعلام کند کـه یکی از ده‌هاي‌ قرمز را دارد. بازیکنی کـه ده قرمز دیگر را در دست دارد، باید کارت خودرا نیز فاش کند، کـه مشارکت در بازی را آشکار می کند. این بازیکنان سپس این ده هاي‌ قرمز را بین خود رد و بدل میکنند.

 

بنابر این افشای ده هاي‌ قرمز «بـه نام دویدن»؛ باعث می شود کـه تمام امتیازات در طول دست دو برابر شود. پس از آشکار شدن ده‌هاي‌ قرمز، هر یک از اعضای شراکت مخالف می تواند «توقف» را اعلام کند کـه باعث میشود.

 

امتیاز دوباره دو برابر شود «چهار برابر امتیاز نهایی در دست». بازیکنی کـه هردو ده قرمز را در دست دارد، اگر بخواهد، می تواند هردو کارت را در دست خود نشان دهد، کـه ارزش تمام امتیازها را در طول دست دو برابر می کند. هر یک از سه رقیب ممکن اسـت “توقف” را صدا بزند کـه باعث می شود تمام امتیازات ان دست بـه جای ان چهار برابر شود.

 

اگر بازی در ساعات روز انجام شود، هر بازیکنی کـه 3 قلب را در دست داشته باشد، حق دارد نخستین بازی را انجام دهد، اگر چه ان بازیکن ملزم بـه استفاده از ان کارت در نخستین بازی نیست. بـه همین ترتیب، اگر بازی در ساعات عصر انجام شود، بازیکنی کـه سه بیل را در دست دارد نخستین بازی را انجام می دهد و ان بازی الزاماًً شامل سه بیل نیست.

 

ترکیب کارت ها بازی ورق 

بعد از این کـه این بازیکن اول بازی خودرا انجام داد، هر بازیکن در جهت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت یک نوبت دارد. اگر ان بازیکن بتواند، و بخواهد، ترکیبی بالاتر از ان بازیکن بازی کند، ممکن اسـت اینکار را انجام دهد و بازی خودرا بـه جدول برساند. اگر او نتواند «یا تصمیم بگیرد» ترکیبی بالاتر بازی کند، ان بازیکن باید پاس بدهد. بازی با هر بازیکن ادامه مییابد، در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت کـه فرصت بازی بالاتری را دارد. دراین بازی، یک بازیکن باید یک بازی انجام دهد .

شمارش و بازیکنان بازی ورق ساساکی Sasaki

کـه از هر بازی قبلی در همان دور رتبه بالاتری داشته باشد. این تا زمانی ادامه می یابد کـه سه بازیکن بـه ترتیب متوالی در نوبت خود پاس دهند. سپس کارت هاي‌ مرکز میز کنار گذاشته می‌شوند .

 

خارج از بازی. بازیکنی کـه بالاترین ترکیب را در دور آخر بازی کرد، سپس دور جدیدی از بازی ها را شروع می کند و هر ترکیبی از کارت ها را از دست خود بازی می کند. برای این کـه بازی بالاتر «ودر نتیجه قانونی» نسبت بـه بازی قبلی درنظر گرفته شود، کارت یا ترکیب باید یک بازی با رتبه بالاتر درنظر گرفته شود. نمودار زیر ترکیب‌هاي‌ استاندارد قانونی را کـه میتوان در طول بازی انجام داد و نحوه رتبه‌بندی ان ترکیب نشان میدهد:

 

بررسی ترکیب کارت ها بازی ورق ساساکی Sasaki

تک کارت این هر کارتی اسـت کـه از دست تا میز بازی می شود. برای این کـه یک بازی بالاتر از بازی قبلی از این نوع درنظر گرفته شود، یک بازیکن باید یک کارت واحد با ارزش بالاتر بازی کند. کت و شلوار کارت مهم نیست. 

ترکیب کارت ها بازی ورق ساساکی Sasaki

دو کارت دقیقاً یکسان را جفت کنید. یک جفت ممکن اسـت توسط یک جفت رتبه بالاتر شکست بخورد.

 

ترکیب جفت در ساساکی

ترتیب سه یا چند کارت، از هر لباس، بـه ترتیب مستقیم. یک سکانس را می توان با سکانس دیگری شکست داد کـه دقیقاً دارای همان تعداد کارت اسـت کـه در ان بالاترین کارت در سکانس بالاتر از بالاترین کارت در سکانس بالای قبلی اسـت.

 

ترکیب سکانس در ساساکی

علاوه بر این سه نوع ترکیب استاندارد، چندین ترکیب خاص نیز وجوددارد کـه اغلب می توان آن ها را برای شکست دادن ترکیب‌هاي‌ استاندارد یا یک دیگر اجرا کرد. نمودار زیر این ترکیب ها را نشان می دهد:

 

شرح ترکیب کارت مثال رتبه بندی ترکیبی

کارت هاي‌ سه گانه سه، همگی دقیقاً یکسان. یک سه گانه می تواند سه گانه دیگر حاوی کارت هاي‌ رتبه پایین تر را شکست دهد. علاوه بر این، سه قلو هر ترکیب استاندارد دیگری را شکست خواهد داد.

 

ترکیب ویژه سه گانه در ساساکی

ساساکی این ترکیب خاص کـه نام بازی از ان گرفته شده اسـت از دو چهار و یک آس تشکیل شده اسـت. همچنین با نام جای گزین ان «و همچنین یک نام جای گزین برای بازی»؛ 44A شناخته می شود. این ترکیب می تواند هر ترکیب معمولی و همچنین هر سه گانه را شکست دهد.

 

44 ترکیبی خاص در ساساکی

Four of a Kind چهار کارت، همگی دقیقاً یکسان. یک چهار نوع خاص هر چهار از یک نوع متشکل از کارت هاي‌ پایین تر را شکست می دهد. علاوه بر این، این ترکیب می تواند هر ترکیب معمولی، هر ساساکی یا هر سه گانه را شکست دهد.

 

چهار نوع ترکیب خاص در ساساکی

خوک خوک دو ده قرمز «ده الماس و ده قلب» اسـت. این طبق معمولً بالاترین ترکیب در بازی اسـت و تنها ترکیب دیگری اسـت کـه می توان ان را شکست داد. بنابر این، این ترکیب می تواند توسط یک بازیکن در نوبت خود بازی کند تا هر ترکیب دیگری را شکست دهد.

بررسی ترکیب کارت ها بازی ورق ساساکی Sasaki

خوک سیاه یک خوک سیاه ترکیبی خاص اسـت کـه از دو ده سیاه «10 عدد چماق و 10 عدد بیل» تشکیل شده اسـت. بـه طور معمول، این ترکیب بـه سادگی یک جفت ده تایی معمولی درنظر گرفته می شود و می توان ان رابا هر جفت بالاتر یا ترکیب ویژه بالاتر شکست داد. با این حال، این تنها و تنها ترکیبی اسـت کـه می تواند برای شکست دادن یک خوک استاندارد استفاده شود.

 

همچنین توجه داشته باشید کـه اگر بالاترین ترکیب فعلی این جفت ده ها باشد، نمی‌توان یک Pig استاندارد را بازی کرد. پس از نواختن خوک سیاه «حتی اگر یک خوک استاندارد را شکست دهید»؛ دوباره می توان ان رابا هر جفت بالاتر یا ترکیب ویژه بالاتر شکست داد. ترکیب خوک سیاه در ساساکی

 

 بازی ورق ساساکی Sasaki قوانین و استانداردهای لازم

لازم بـه ذکر اسـت، درصورت تلاش برای شکست یکی از ترکیبات استاندارد با ترکیب استاندارد دیگری، بازی باید از همان نوع باشد و دارای همان تعداد کارت باشد. با این حال، اگر یک ترکیب استاندارد رابا یکی از ترکیب‌هاي‌ خاص ضرب کنید، یا یک ترکیب خاص رابا یک ترکیب خاص دیگر ضرب کنید .

چهار نوع ترکیب خاص در ساساکی

بازی نیازی بـه تعداد کارت‌هاي‌ یکسان و یا حتی از یک نوع ندارد، بلکه باید از یک کارت بالاتر باشد. رتبه بندی همان طور کـه در جدول برای ترکیب ها توضیح داده شده اسـت. اگر دو کارت آخر بازیکنی کـه در دست دارد، دو ده قرمز باشد، نمیتوان انها را بـه عنوان خوک قرمز بازی کرد و فقط بـه عنوان یک جفت ده تا رتبه بندی می شود.

 

بازی های خارج از نوبت در ساساکی

بازی هاي‌ خارج از نوبت در ساساکی یک استثنا برای ترتیب عادی بازی هاي‌ نوبت بـه نوبت در طول بازی وجوددارد. پس از این کـه هر بازیکن ترکیبی متشکل از یک کارت را بازی کرد، هر بازیکن دیگری «نه الزاماًً نفر بعدی بـه نوبت» میتواند یک جفت کارت با همان رتبه بازی کند.

 

تا بدین ترتیب ان ترکیب تک کارتی را شکست دهد. این نمایشنامه درصورت ساخته شدن از هر نمایش دیگری اولویت بالاتری دارد ودر نتیجه بر هر نمایش دیگری ارجحیت دارد. این بازی خاص، چاتا «لگد» یا جادا نام دارد. یک چتا را نمی‌توان با هیچ بازی دیگری شکست داد بـه جز کارت چهارم و آخر همان فرقه. هر بازیکنی کـه ان کارت چهارم را داشته باشد، اگر ترجیح دهد.

 

و همان‌ گونه کارت را در دست خود نگه دارد، میتواند بلافاصله ان کارت را «درصورت لزوم دوباره خارج از نوبت» بازی کند تا چتا را شکست دهد. بازی این کارت چهارم بـه عنوان kkojda «درج» یا kkota شناخته می شود. این کارت چهارم با هیچ ترکیب دیگری قابل شکست نیست. بازیکن چتا «یا kkojda اگر بازیکن دیگری می توانست با کارت چهارم همان فرقه چتا را شکست دهد» رهبر می شود و سری بعدی بازی ها را شروع می کند کـه در ان بازیکنان بعدی سعی می‌کنند ضرب کنند.

 

هنگامی کـه یک بازیکن از طریق بازی هاي‌ قانونی، موفق شد آخرین کارت را از دست خود بازی کند، از بازی خارج می شود و بازی با بازیکنان باقیمانده ادامه می یابد.

 بازی ورق ساساکی Sasaki قوانین و استانداردهای لازم

ورود به سایت معتبر کارتی

و هر بار کـه نوبت بـه ان بازیکن می چرخد، بـه طور خودکار از ان بازیکن پرش می شود. اگر بازیکنی کـه کارت‌هایش تمام میشود باید دور بعدی بازی‌ها را شروع کند «بازی بالاترین ترکیب بدون شکست در طول سری»؛ فرصت رهبری سری بعدی، بـه پلاک فعال بعدی میچرخد برای ورود بـه سایت معتبر بازی ورق ساساکی Sasaki بازی هاي‌ کارتی کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت