حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی (+عکس)

یک زنی ۲۱ ساله در هندوستان در روستایی چند همسری و شوهری با ۴ نفر ازدواج کرد او در ابتدا می ترسید و شرم داشت اما همین حالا بسیار خوشحال اسـت در ادامه با حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی و 1 برادرش هنگام سکس «+عکس» سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

رابطه جنسی یک زن با ۵ مرد هندی که شوهرش شدند

در شمال هند در برخی روستاها هم چون دهردون، خانواده هاي‌ چند شوهری مرسوم اسـت کـه فرزندان پسر درخانواده با ازدواج نخستین برادر، بـه وی پیوسته و زندگی شان رابا وی ادامه می‌دهند! گفته میشود.

حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی و 1 برادرش هنگام سکس «+عکس»

پسران خانواده از این رو دست بـه اینکار می‌زنند تا میراث پدریشان کمتر بین وراث تقسیم شده و شریک کمتری پیدا کند! ان زن جوانی کـه در تصویر زیر میبینید خم رجا نام دارد و عروس پنج برادر اسـت.

 

رجای 21 ساله نخستین بار با یک برادر هم خانه شد و پس از ان چهار برادر د‌یگر شوهر قانونی اش شده‌اند . در نتیجه طفلی بـه دنیا آمد و وی را جی نام گذاشتند

 

بیشتر بخوانید: اعتراض زنان لخت آرژانتینی «+عکس»

 

حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی «+عکس»

اکنون رجا نمی داند کـه این فرزند از کدامی از برادران اسـت. رجا در ابتدا گویا شرم میداشته‌ اسـت ولی تدریجاً بـه پنج شوهری عادت کرده امروز خودرا خوشبخت می‌شمارد!

نکته جالب دراین اسـت کـه همه ی زنان دراین روستا میزبان پنج همسر نیستند، تنها رجا این طور اسـت چرا کـه زنا دیگر نهایتاً سه همسر دارند.

فعالین حقوق بشر خواهان حقوق مساوی بوده و گفته اند کـه چند شوهری باید قانونی شده و منحیث یک نوع ازدواج پذیرفته شود.

 

دراین پیشنهاد آمده اسـت کـه افریقای جنوبی می تواند بـه دسته‌بندی ازدواج بر اساس نژاد، نوعیت جنسی، دین یا فرهنگ نقطهٔ پایان گذارد و سیستم دوگانهٔ ازدواج یک همسری یا چند همسری را تصویب کند.

 

شماری از فعالین محافظه‌کار میگویند کـه مخالف این پیشنهاد اند و یکی از دلایل آنان این اسـت کـه فرزندانی کـه از چنین ازدواج‌ها بـه دنیا میایند، مربوط کدام خانواده خواهند بود.

 

بیشتر بخوانید: برای اولین بار بریتنی اسپیرز کاملا لخت شد!! «+عکس»

 

هم خوابی یک زن با چند همسرش

اسناد وزارت امور داخلی افریقای جنوبی حاکی اسـت کـه در جریان مباحث با رهبران سنتی، این موضوع آشکار شد کـه بـه باور آنان فقط مردان می توانند دریک وقت چند همسر داشته باشند.

رهبران مسیحی دراین کشور نیز با این پیشنهاد مخالفت نشان داده و گفته اند کـه چند همسری برای زنان قابل پذیرش نیست.پدیـده چند همسری از جمله مباحثی اسـت کـه در قـرن اخیـر بسیار مـورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته اسـت

 

. نکته قابل تأمل دراین تبیینها اتخاذ سرسختانة موضع دفاع یا مخالفت با چند همسری اسـت. از نظر برخی افراد چند همسری در زمانهای گذشـته رسم بـوده اسـت و اینـک در اکثـر جوامع مرسـوم نیست. از نـظر گـروه دیگر تنها اصل تجویز ان در متـون دینی، بـر جـواز انجام ان کفـایت می کند.

 

حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی

این پشتیبانی مجدانه بـه حدی اسـت کـه شائبه راجح بودن اینکار را بـه ذهن متبادر می‌کند. بـه نظر میرسـد هنوز این مسأله جزء مسـائل مورد مناقشه و سؤال اسـت. انچه تا کنـون از سـوی موافقین و مخالفین طـرح شـده اسـت، اغلب بـا پیشداوری، قضاوت ارزشی و تعصبـات جانبدارانه همراه بوده اسـت. بنابر این لازم اسـت بـه دور از هر گونـه قضـاوت بـه بازکاوی جامعهشـناختی ایـن پدیده و بازتـاب ان در اجتماع پرداخت.

 

چند همسری چیست ؟

اصطلاح چند همسری در مقابل تک همسری[1] فی نفسه واژهای عام بوده و شامل چند شوهری[2] و چند زنی[3] میباشد، اما واژه مورد نظر این تحقیق چند زنی اسـت.

این اصطلاح بـه معنی نوعی ازدواج اسـت کـه داشتن بیش از یک زن را مجاز میشمارد. اصطلاح چند همسری از حیث ریشه شناسی «اتیمولوژی» تعدد زوج یا زوجه را مشخص نمی‌کند، اما کاربرد تاریخی ان همیشه بـه مفهوم زناشوئی مرد با بیش از یک زن بوده اسـت. 

 

بیشتر مردان در جوامعی کـه تعدد زوجات در آن ها رواج ندارد، تنها یک همسر دارند و حق داشتن چند زن اغلب محدود بـه افرادی اسـت کـه دارای منزلت والایی هستند ودر اینگونه جوامع طبق معمولً نسبت جنسی[4] و عوامل اقتصادی مانع از این اتفاق می شوند. 

 

حامله شدن زنی از 4 شوهر قانونی و 1 برادرش هنگام سکس «+عکس»

رسم چند زنی از جمله رسمهایی اسـت کـه تاریخی بـه قدمت تاریخ بشر دارد، تا آنجا کـه بشر بـه یاد دارد از اقوام ابتدایی گرفته تا ملل متمدن این رسم وجود داشته اسـت. بـه عقیده ویل دورانت این رسم از اجتماعات اولیه بشری سرچشمه گرفته و بلکه «در اجتماعات اولیه، اصل چند همسری روشی متداول و رایج بوده اسـت» «ویل دورانت، 1370: ص50» همچنین رسم چند زنی در بین اقوام چینی و هندی و بابلی و آشوری و مصری قدیم «ناصح علوان، 1404: ص 15» و در بین قبایل سرخپوست آمریکا رواج کامل داشته اسـت.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت